برنامه های ما

مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران در قامت یک شتاب‌دهنده شناخته می‌شود و قصد دارد در فضایی خلاق و پویا، فرصت رشد استارتاپ‌‌‌ها و به ثمر نشست ایده‌ها را مهیا کند.
در این مرکز سعی می شود با ارائه امکانات و فراهم کردن زمینه، موجب پا گرفتن خلاقیت ها جهت رفع نیازهای بازار و توسعه کارآفرینی شود